REGULAMIN GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY 2016. Aktualizacja 4.11.2016 r

 1. Głównym organizatorem GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY 2016 ( w skrócie GPL 16) jest klub Yonex Team Lublin.  Nazwa GPL 16  są zastrzeżone jako własność klubu Yonex Team Lublin.  Współorganizatorem jest Ognisko TKKF Chemik Puławy.
 2. Cykl  turniejów GPL 16 ma charakter otwarty.  Prowadzony będzie ranking zawodników.
 1. Informacje na stronach www.tkkfchemik.pl i www.badminton.pulawy.pl
 1. Główny organizator GPL 2016 odpowiada za prowadzenie rankingu, aktualizację informacji dot. GPL 16, nominację głównego sędziego danego turnieju i losowanie .
 2. Zgłoszenia. Dzień przed turniejem do godziny 20.00. W wyjątkowych sytuacjach decyduje organizator danego turnieju. Format zgłoszenia : Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, numer kategorii liczba gier. W przypadku braku partnera,  podać w zgłoszeniu np. kat. Debel  M – szukam partnera. Organizator danego turnieju losowo dobiera partnerów poszukujących pary.
 3. Harmonogram gier: ustala organizator danego turnieju
 4. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów, kwoty ustala organizator danego turnieju.
 5. Organizator danego turnieju zapewnia lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi według klasyfikacji PZBad ( bez rozliczania ich kosztów).
 6. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że  akceptuje regulamin  i  nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Organizator danego turnieju podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy doraźnej (apteczka) . W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.
 8. Kategorie:
1 Singiel:    Dzieci do 9 lat 7 Singiel:    Kobiety B 16+
2 Singiel:    Dziewczyny A 8 Singiel:    Mężczyźni A 16+
3 Singiel:    Dziewczyny B 9 Singiel:    Mężczyźni B  16+
4 Singiel:    Chłopcy A 10 Debel:  Kobiety 16+
5 Singiel:    Chłopcy B 11 Debel: Mężczyźni  i Mixty 16+
6 Singiel:    Kobiety A 16+

Kategoria A – zaawansowani,  B – początkujący. W kategorii B nie mogą grać zawodnicy obecnie i w przeszłości klasyfikowani w tabelach PZBad. Zawodnik może grać w jednej kategorii zaawansowania w grach pojedynczych i w jednej kategorii gier podwójnych.

 1. Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości. Pod uwagę brany będzie rocznik zawodnika. Starsi nie mogą grać w młodszych kat. Młodsi mogą grać w starszych kat. za dodatkową opłatą i zgodą organizatora turnieju.
 2. Kategorie można zmieniać na kolejnych turniejach jednak punkty rankingowe nie przechodzą do innej kategorii.
 1. Ranking. Za zajęte miejsca w turniejach będzie przyznawana określona ilość punktów do rankingu, dla każdej kategorii oddzielnie.

Za 1 miejsce 300 pkt. Kolejne miejsca -10 pkt. Od 30 miejsca wszyscy po 10 pkt.

 1. Każdy turniej ma jednakową punktację.
 2. Zawodnicy będą rozstawiani wg aktualnego rankingu GPL w danej kategorii z uwzględnieniem rozstawień klubowych, a w dalszej kolejności wg rankingu organizatora turnieju.
  W grach podwójnych ranking jest prowadzony dla każdej osoby indywidualnie.
 3. Na każdym turnieju rozgrywane są mecze o 3-miejsca. Mecze o miejsca szczegółowe, w miarę możliwości czasowych. Decyzję podejmuje sędzia główny danego turnieju i informuje podczas rozgrywek.
 4. W przypadku, gdy w turnieju zawodnicy zajmują miejsca ex aequo to punkty naliczane są jak za miejsce środkowe z zaokrągleniem w górę. Np. za zajęcie miejsc 5-8 zawodnik otrzymuje punkty za miejsce 6.
 5. Organizator może połączyć kategorie. (poniżej pięciu startujących). Powstaje kat. OPEN ale zawodnikom z:

1) kat. A punkty będą przydzielane zgodnie z zajętym miejscem na turnieju i zapisywane w rankingu GPL w kat. A.

2) kat. B punkty będą przydzielane wedle kolejności samych zawodników z kat. B. z pominięciem zawodników kat. A i zapisywane w rankingu GPL w kat. B.

 1. Do końcowej klasyfikacji GPL 16 wliczane są punkty  zawodnika z 5 najlepszych startów.
 1. System rozgrywek: ustala organizator danego turnieju. Informacja w dniu rozgrywek.
 2. Zasady ogólne:
 1. Zawodników obowiązuje strój sportowy, a pozostałych zmienne obuwie lub worki ochronne.
 2. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek, uczestnik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju.
 4. Organizator danego turnieju za m-ca I-III zapewnia  dyplomy i  medale dla 11 kategorii.
 5. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator GPL 16 i sędzia główny turnieju.(stosuje się regulaminy sportowe PZBad). Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu GPL 16 w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem opublikowania ich na 5 dni przed datą kolejnego turnieju, na stronie internetowej. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom Yonex Team Lublin i Ognisku TKKF Chemik Puławy.