Regulamin dotyczy III Mistrzostw Puław w badmintonie, rozgrywanych w ramach Grand Prix Lubelszczyzny 2016 (GPL16), organizowanych 20.03.16r. przez Ognisko TKKF Chemik Puławy, UKT Chemik Puławy, oraz PTKKF Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zwanych dalej organizatorami.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.03.2016r do godz. 20.00. Po zamknięciu listy startowej organizator dokona losowania.
  Format zgłoszenia
  : Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, numer kategorii i liczba gier .
  W przypadku braku partnera, podać w zgłoszeniu np. kat.Debel M – szukam partnera. Organizator losowo dobiera partnerów poszukujących pary.

 1. Wpisowe: 20 zł pełnoletni, 5 zł niepełnoletni. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów.

 2. Kategorie, system rozgrywek, punktacja i ranking: wg regulaminu GPL 16.

 3. Organizatorzy zapewniają lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi.

 4. Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy doraźnej (apteczka) . W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.

 5. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 6. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Wszyscy obecni wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w mediach. Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek tym samym zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju i GPL 16.

 8. Zawodników obowiązuje strój sportowy, a pozostałych zmienne obuwie lub worki ochronne.

 9. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gier jedzenia i napojów.

 10. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny.

 11. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. Organizator zobowiązuje się o poinformowaniu o zmianach na stronie internetowej nie później niż 7 dni przed rozegraniem turnieju.

 12. Nagrody: za miejsca I-III w każdej kategorii medale i dyplomy.

 13. Pozostałe przepisy wg regulaminu GPL 16.