Regulamin turnieju deblowego w BADMINTONIE 13.01.2018r
1. Organizatorami turnieju są Ognisko TKKF Chemik Puławy i UKT Chemik Puławy.

2. Zgłoszenia. Damian Woźniak wozdam@gmail.com , tel. 603 195 651 do dnia 12.01.18 r. do godziny 18.00. Podać : Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, kategorię.
3. Losowanie gier po zamknięciu listy startowej o godzinie 14.50 w dniu zawodów.
4. Harmonogram gier i system rozgrywek ustala organizator w dniu rozgrywek.
5. Kategorie: 1. Debel open A zaawansowani / 2. Debel open B / 3. Debel Kobiety.
a) Zawodnik może grać w jednej kategorii.
b) Poniżej 5 par startujących organizator może połączyć kategorie.
c) Limit wieku: powyżej 15 lat.
6. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów. 30 zł od osoby.
7. Organizator zapewnia wyłącznie lotki nylonowe.
8. Zawodnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
9. Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną wyłącznie w postaci pomocy doraźnej. W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.
10. Zasady ogólne:
a) Zawodników obowiązuje strój sportowy.
b) Za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
c) Biorąc udział w turnieju, uczestnik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych w celach promocyjnych przez organizatora.
d) Nagrody: za m-ca I-III dyplomy i medale. Inne wedle możliwości organizatora.
e) W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny. Stosuje się regulaminy sportowe PZBad. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
f) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi, a ewentualne zmiany publikowane będą 3 dni przed turniejem na stronie: www.tkkfchemik.pl oraz portalu Facebook: Badminton Puławy.